Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΔΕΥΑΡ
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., oι καταναλωτές οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., δύνανται να τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73/17 Μαΐου 2019. Άρθρα 110 – 117.

« Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΥΑΡ αναφέρει τα εξής :

Πεδίον εφαρμογής:
1. Οφειλές προς την ΔΕΥΑΡ, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι την 18 Ιουλίου 2019 μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή (τόκων) κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό(60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιανδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση , ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Προθεσμία υποβολής αίτησης:
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 18/09/2019.

Αρμόδια όργανα – Καταβολή δόσεων:
1. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

2. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

4. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1.

Απώλεια ρύθμισης:
Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από τη ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και με άμεση διακοπή υδροδότησης αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενους τρέχοντες λογαριασμούς.

γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
»

Πηγή: Δήμος Ρόδου

↪ Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου 2019 :: Αναγνώστηκε: 1075 φορές