Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Αιτήσεις μέχρι 14/06/2017 στο πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας προϊόντων Μελισσοκοµίας 2017

Αιτήσεις μέχρι 14/06/2017 στο πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας προϊόντων Μελισσοκοµίας 2017
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος για τη Βελτίωση των συνθηκών Παραγωγής & Εµπορίας των προϊόντων της Μελισσοκοµίας έτους 2017 :

« ∆ράση 3.1 <Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)>: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης άνω των είκοσι (20) κυψελών, εφόσον είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρηµένο) και προσκοµίσουν δικαιολογητικά αγοράς κυψελών µε ηµεροµηνία από 1/8/2016 έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη δράση, δηλ. την 14/6/2017. Ενισχύεται η αγορά νέων κυψελών σε ποσοστό έως 10% του αριθµού των κυψελών που είναι δηλωµένες στο µελισσοκοµικό βιβλιάριο.

∆ράση 3.2 <Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας>: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι «επαγγελµατίες αγρότες» σύµφωνα µε τη βεβαίωση εγγραφής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ), µε ελάχιστη αξία της συνολικής τους παραγωγής να είναι 5.000 ευρώ, εφόσον είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών µελισσοσµηνών, είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρηµένο), και µετακινούν τουλάχιστον 60 παραγωγικές κυψέλες σε απόσταση άνω των είκοσι (20) χιλιοµέτρων.

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µελισσοκόµοι προκειµένου να ενταχθούν στις δράσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας ή στο Κέντρο Μελισσοκοµίας του Νοµού τους απευθείας ή µέσω των Μελισσοκοµικών Συνεταιρισµών και Συλλόγων της περιοχής τους µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής την 14/6/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆Δωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 2241364915 , στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
»

Πηγή: ΠΝΑΙ - Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Δωδεκανήσου

↪ Αναρτήθηκε: 31 Μαΐου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1057 φορές